Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for skole/hjem-samarbejde

Principper for skole/hjem-samarbejde

 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 11. marts 2015

 

Dialogen mellem skole og hjem skal være præget af et ligeværdigt, velfungerende samarbejde om et fælles

ansvar for børnenes trivsel og læring. Samarbejdet skal være baseret på at opnå de bedste

udviklingsbetingelser for barnet – og på hvordan begge parter kan bidrage til denne proces. Forældremøder

og skole/hjemsamtaler skal være forum for dialog og meningsdannelse. Forældrene skal have bedst mulig

information om dagligdagen i skolen og deres barns udvikling og trivsel.

 

Forældreråd

Der oprettes forældreråd i alle klasser (0. klasse– 9.klasse)

Skolebestyrelsen anbefaler følgende retningslinjer:

 • Klasselæreren/tovholderen er ansvarlig for valg til forældreråd.
 • Der skal afholdes valg til forældreråd hvert skoleår.
 • Forældrerådets medlemmer indskrives på intranet af klasselærer/tovholder
 • Forældrerådet i klasserne består af forældrerepræsentanter og klasselæreren/tovholderen.
 • Klasselæreren/tovholderen kan indkalder forældrerådet til møde senest i september, hvor skoleårets arrangementer drøftes.
 • Aktivitetsplan og temaer for skoleårets forældremøder drøftes på forældrerådets første møde.
 • Datoer for forældremøder og skole/hjemsamtaler indskrives på aktivitetskalenderen på intranet
 • En klasses forældrerådsmedlemmer og det til klassen tilknyttede skolebestyrelsesmedlem synliggøres af klasselæreren/tovholderen for klassens øvrige forældre ved opslag på AULA.

 

Arrangementer:

Skolefest afholdes en gang årligt i efteråret.

Der er åbent hus for forældre.

 • Datoen annonceres på hjemmesiden
 • Ved åbent hus har forældre mulighed for at overvære undervisningen og kan evt. inddrages på lærerens initiativ.
 • Hvis forældre ønsker at overvære undervisningen på andre tidspunkter, skal de kontakte den pågældende lærer forinden.

Sociale arrangementer i MiniDUS -0. kl.

 • Skolen anbefaler, at alle forældre i MiniDUS og 0. kl. er med til at planlægge og afvikle tre sociale arrangementer i løbet af det første skoleår. Et arrangement for elever (efterår), et arrangement for forældre (forår) og et arrangement for forældre og elever. Sidstnævnte arrangement afholdes som det første, mens eleverne går i MiniDus.

Der afholdes mindst 1 forældremøde årligt i alle klasser

 • Et bestyrelsesmedlem tilknyttet klassen deltager i mødet. Faglærere deltager i forældremøder efter behov.

Den gode klasse.

 • Skolen anbefaler, at forældrerådet anvender ”Den gode klasse” til dialog omkring klassens trivsel.

 

 

Evaluering

Den løbende evaluering skal ske med udgangspunkt i Fælles forenklede mål for fagene og fagets

trinmål, når vurderingen af elevens udbytte foretages og læringsmål fastsættes.

Der udarbejdes elevplan to gange årligt for 1.-3.kl. og én gang årligt (0.-7. klasse). Planen skal indeholde

både en statusdel- og en opfølgningsdel og dermed resultater af evalueringen og den opfølgning, man

beslutter på baggrund af resultaterne. For elever i 8.-9.klasse udarbejdes elev- og uddannelsesplan.

Det bemærkes, at Fælles forenklede mål for fagene er obligatorisk bindende undervisningsmål, ikke

læringsmål. Læringsmålene for den enkelte elev formuleres i elevplanerne efter forudgående

læringssamtaler.

 

Standpunktskarakterer i alle fag gives i 8.klasse 3 gange: i okt/nov, januar/febr og juni, og i 9. klasse 3

gange: i okt/nov, januar/febr og maj (før de skriftlige prøver)

 

Skole/hjemsamtaler afholdes to gange årligt i fase 1, og én gang årligt i fase 2 og 3.

 • Skole/hjemsamtalen afholdes efter fx nationale test er gennemført og i forbindelse med elevplanen.
 • I 0. og 1. klasse afholdes der 2 skole/hjem-samtaler årligt. En efterår og en forår.
 • SFO-kontaktpersonen deltager i skole/hjemsamtaler i indskolingen (0.-3.kl.)
 • Dansk- og matematiklæreren deltager ved samtalerne i 1.-6. klasse.
 • I 2. til 9. klasse afholdes én skolehjemsamtale årligt (i 2. halvår, dog i 9. klasse om efteråret). Der tilbydes yderligere samtaler ved behov.  
 • Standpunktskaraktererne (8.-9.kl.) kan udleveres i forbindelse med skole/hjemsamtaler.
 • I 7.-9. klasse anvendes café-modellen, hvor forældre/elever har mulighed for at tale med faglærerne efter behov.
 • Samtalen skal tage udgangspunkt i elevplanen (elev-uddannelsesplanen) og tilstræbe at opnå overensstemmelse mellem skolens krav og hjemmets forventninger.
 • Eleven bør deltage i skole/hjemsamtalerne, hvor forældre, elev og lærere i samarbejde udformer læringsmål. Behovet for samtaler mellem skole og hjem kan være forskelligt fra elev til elev og yderligere skole/hjemsamtaler evt. forlængede samtaler gennemføres, hvis den ene part mener, der er behov for det,- dog under hensyntagen til skolens ressourcer.
 • Skole/hjemsamtaler kan placeres fleksibelt i løbet af dagen.
 • Akutte problemer må ikke udsættes. Der kan aftales individuelle skole/hjemsamtaler ved særlige problemstillinger. TrivselsForum kan i særlige tilfælde bruges ved akutte alvorlige sager.
 • Skole/hjem-samtaler skal følges op.
 • Tilmelding sker via AULA

 

Elevplaner på de enkelte klassetrin

 

Bh. kl.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kompetencemålene for børnehaveklassen

x

                 

Dansk

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Matematik

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Engelsk

     

x

x

x

x

x

x

 

Historie

       

x

 

x

 

x

 

Kristendomskundskab

     

x

   

x

 

x

 

Natur/teknologi

       

x

 

x

     

Samfundsfag

               

x

 

Geografi

               

x

 

Biologi

               

x

 

Fysik/kemi

               

x

 

Idræt

   

x

   

x

   

x

 

Musik

   

x

     

x

     

Billedkunst

         

x

       

Håndværk og Design

       

(x)

(x)

(x)

(x)

   

Madkundskab

       

(x)

(x)

(x)

(x)

   

Tysk eller Fransk

           

x

 

x

 

Tysk/fransk som valgfag (3-årigt)

             

(x)

(x)

(x)

Håndværk og Design som valgfag (2-årigt)

             

(x)

(x)

 

Madkundskab som valgfag (2-årigt)

             

(x)

(x)

 

Musik som valgfag (2-årigt)

             

(x)

(x)

 

Billedkunst som valgfag (2-årigt)

             

(x)

(x)

 

Øvrige valgfag

             

(x)

(x)

(x)

Afklaring af videre uddannelse

               

x

x

(x) = på ét af de klassetrin, som faget tilbydes på

 

Information

Skolen informerer om alle dele af skolens dagligdag bl.a. på Forældreintra/Skoleport.

Forældre informerer klasselæreren om væsentlige ændringer i barnets liv, fx skilsmisse, sygdom,

dødsfald o.lign.

Klasselæreren tager initiativ til, at forældrene regelmæssigt informeres om den enkelte klasses

arbejde.

Det kan fx være på :

 • Forældremøder
 • AULA
 • Åbent hus
 • Klasseavis skrevet af elever
 • Nyhedsbreve
 • Video
 • Elevtegninger

Skolebestyrelsen tager initiativ til, at der informeres om bestyrelsens arbejde:

 • Skolebestyrelsens medlemmer orienterer om Skolebestyrelsens arbejde i klassen, når de deltager i forældremøder o. lign.
 • Referater fra Skolebestyrelsens møder offentliggøres på hjemmesiden.
 • Ved omtale af skolebestyrelsens arbejde på hjemmesiden
 • Skole-hjem-samarbejdet i den enkelte klasse evalueres hvert 3. år via spørgeskema på intranet.

Evaluering af skole/hjem-samarbejdet

 • Skolens ledelse er ansvarlig for evalueringen og orienterer efterfølgende bestyrelsen om resultatet, og opfølgende initiativer drøftes og iværksættes