Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

Ordensregler på Kongerslev Skole. 

Du har ret til:

• at kunne færdes trygt til og fra skole og på selve skolen, så den er et sted, hvor der er rart at være.

• at forvente arbejdsro og god orden i skolen.

Derfor har du pligt til:

• så godt du kan at udføre det arbejde, der forlanges af dig i undervisningen.

• at følge den besked, der gives dig, og vise god opførsel under arbejdet i timerne, i frikvartererne og på vejen til og fra skole.

• at tale pænt til alle elever og skolens personale.

• at rydde op efter dig.

• at passe ordentligt på dine bøger og andre skolesager. Bøgerne forsynes med omslag, navn og klasse.

Om transport:

• ansvaret for færdsel til og fra skolen påhviler dig og dine forældre.

• hvis du cykler eller har ret til at køre på knallert i skole, skal køretøjet være i orden efter færdselsloven.

• du skal benytte cykelindgangen fra Kongensgade.

• hvis du bliver kørt i skole, skal du sættes af på vendepladsen i skolegården.

Om mødetid og frikvarterer:

• du skal møde på skolen i god tid, dog tidligst 10 min. før undervisningens begyndelse. Elever med særlige taxaordninger, der kommer meget tidligt og elever, der ankommer med bus 55 meget tidligt kan tilbydes ophold på skolens Pædagogisk Læringscenter (bibliotek) eller i DUS i ventetiden.

• du skal overalt på gange og i lokaler færdes stilfærdigt og roligt.

• fodbold, rundbold og lignende skal foregå på det grønne areal ved bagbygningen. Legepladsen mellem DUS og skole er forbeholdt 0.klasse og 1. klasse. Skolegården mod Kongensgade er forbeholdt fase 2. Skolegården foran kontorerne er forbeholdt fase3.

• elever i fase 3 må opholde sig i fællesrummet i vinterhalvåret. Regler for ophold i fællesrum og aftaler om oprydning udarbejdes af faseteamet i samarbejde med eleverne.

• fase 1 er udendørs hele skoleåret med mindre, det regner. Alle elever skal være ude i ”10” pausen (9.25-9.45) og i ”12” pausen fra (11.25-11.45) fra påskeferien til efterårsferien. I de første 10 min. af disse pauser, må eleverne være inde for at spise. Fra efterårsferie til påskeferie må fase 2 og 3 være inde, fase 3 i deres klasseværelser/fællesrum og fase 2 i klasselokalerne og på gangen foran disse.

• du må ikke forlade skolen i din skoletid uden aftale med en lærer eller gårdvagten.

• elever i 9. klasse må have lov at gå ned i byen i middagspausen om fredagen.

• uheld og skader skal straks meddeles gårdvagten eller din klasselærer. Ved beskadigelse kan dine forældre eller jeres forsikring komme til at betale herfor.

• vedr. skateboard, rulleskøjter, cykeltur med skolen/DUS og lignende: Alle elever skal bære cykelhjelm, når de kører på løbehjul, skateboard, rulleskøjter og lignende. Der må ikke køres på skolens gange. På cykelture arrangeret af skolen skal alle elever bære cykelhjelm.

Specielt vedrrøende idræt:

• du kan efter aftale med idrætslæreren benytte frikvarteret før en idrætstime til at gå ned til hallen.

• du har tilladelse til at cykle til hallen, når idræt er klassens første eller sidste timer.

• ved fritagelse fra idræt eller badning, skal dine forældre skrive en besked via beskedsystemet AULA til idrætslærerne. Fritagelse i længere tid kræver lægeattest.

Specielt vedrørende sne:

• du må kaste med sne på den yderste del af boldbanen bag skolen og ikke andre steder. Boldbanen deles i to (1.-5.kl. og 6.-9.kl.)

Specielt vedrørende rygning:

• der må ikke ryges på skolens område og elever må ikke ryge i skoletiden uanset hvor de opholder sig.

Specielt vedrørende mobiltelefoni:

• Kongerslev skole er mobilfri skole. Hvis en elev har behov for at medbringe en mobiltelefon, fordi den skal benyttes umiddelbart efter skoletid, skal mobiltelefonen afleveres til en lærer fra morgenstunden. Mobiltelefoner opbevares i et aflåst skab i klassen og udleveres ved skoledagens ophør. Ordblinde elever må ligeledes medbringe mobiltelefon og benytte den som hjælpeværktøj, men ikke til andet.

• Hvis mobiltelefoner skal bruges i undervisningssammenhæng for eksempel til lommefilm-projekter, billedkunst eller lignende, skal det være efter aftale med faglæreren, som låser mobiltelefonerne inde før og efter undervisningen.

• Hvis elever medbringer mobiltelefon og ikke afleverer den til læreren fra morgenstunden, inddrages mobiltelefonen og opbevares på skolens kontor, hvor den kan afhentes af eleven efter sidste lektion. I gentagelsestilfælde skal mobiltelefonen afhentes af forældrene.

Fravær fra skole:

• er dit barn fraværende fra skole, skal du anvende indmeld fravær i AULA.  Indmeld fravær skal anvendes ved enhver form fra fravær såsom sygdom, ekstraordinært fri og så videre. Gælder også hvis det drejer sig om lektionsfravær. 

  • er der ikke registreret fravær af forælder vil underviser registrere det som ulovligt fravær. 

 

Vi gør opmærksom på:

  • at der er 165 ferie- og fridage i skoleåret
  • at undervisning foregår i klassen 
  • at medbragte lektier kun i meget begrænset omfang erstatter undervisningen
  • at fraværet ofte præger barnets undervisning før eller efter
  • at samarbejdet med andre elever må afbrydes eller ændres

For besked om eventuelle lektier skal de respektive lærere kontaktes.

Skolen kontakter hjemmet, hvis en elev har mere end 10% fravær over længere tid. Ved fravær over 15% tager skolelederen kontakt til hjemmet og familiegruppen i socialforvaltningen, og der udarbejdes en handleplan.

Vedtaget af Skolebestyrelsen August 2020