Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kompetencecenter og specialpædagogisk bistand

Kompetencecentret og principper for specialpædagogisk bistand

Kompetencecentret er det forum på skolen, hvorfra initiativer angående skolens rummelighed og samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) organiseres. Specialundervisningskoordinatoren og skolens pædagogiske afdelingsleder er ansvarlig for, at der ydes den nødvendige specialpædagogiske bistand til elever med særlige behov. Skolelederen har det overordnede ansvar for iværksættelse af specialpædagogisk bistand.

Kompetencecentret er også det sted, der i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) finder frem til, hvordan elever med særlige behov skal undervises. Med udgangspunkt i klasselærerens beskrivelse af eleven og Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings (PPR´s) vurdering, laver specialundervisningslæreren en individuel undervisningsplan, der er udgangspunkt for specialundervisningen på skolen.

Kompetencecentrets formål:

At være skolens reflektionsrum for rummeligheden og for at styrke denne.
At udvikle skolens pædagogiske miljø i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
At effektivisere og intensivere udnyttelsen af kompetencecentrets ressourcer.
At etablere en samarbejdsstruktur mellem lærerne/pædagogerne i specialundervisningen, undervisningen i dansk som andetsprog samt DUS og den almindelige undervisning, skoleleder og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) med henblik på styring, prioritering og planlægning af kompetencecentrets ressourcer, således at disse udnyttes optimalt.
At udvikle varierede former for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og undervisning i dansk som andetsprog afpasset efter de aktuelle behov - herunder udvikling af forskellige kursusformer.
At udvikle det faglige og socialpædagogiske niveau inden for kompetencecentrets områder.
At være skolens videnscenter for generel pædagogisk indsats, for undervisning og integration af tosprogede elever samt DUS-området.
Rummelighedspulje

Kongerslev skole har valgt at få ressourcerne til specialundervisning udmeldt som en rummelighedspulje. Det giver mulighed for en mere fleksibel anvendelse af ressourcerne, men dog således at skolen sikrer ressourcer til en egentlig specialpædagogisk indsats overfor børn med særlige behov

§1 Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Principper for den specialpædagogiske bistand
Specialundervisningen varetages af så få lærere som muligt, og disse skal gennem særlig uddannelse eller på anden måde tilegne sig de fornødne forudsætninger for eksempel gennem kurser og faglig sparring.
Det tilstræbes, at 1 lærer højst 2 er tilknyttet den enkelte specialundervisningselev.
På teammøder i kompetencecentret, hvor en repræsentant fra skoleledelsen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) deltager, får personalet faglig sparring, ligesom koordinatoren deltager i kommunalt team
Lærere, der underviser i Læseløft, deltager i et kommunalt Erfa-netværk 2 møder årligt af 2 timer.  
Den løbende observation/evaluering i alle klasser suppleres med regelmæssige gruppeprøver. Se bilag.
Specialundervisningskoordinatoren vurderer behovet for timer til den specialpædagogiske indsats og fordeler i samarbejde med den pædagogiske afdelingsleder/kompetencecenterteamet timepuljen til specialundervisning. Specialundervisningstimerne koordineres med tildelingen af holddelingstimer.
Kompetencecenteret tilbyder i begrænset omfang lektiehjælp (lektieklub) til elever, som på grund af særlige omstændigheder har et sådant behov.
Dansk som andetsprog gives som individuel undervisning så vidt muligt uden for klassens skema og undervisningen i dansk som andetsprog koordineres med klassens undervisning.


I øvrigt kan specialundervisning gives efter følgende retningslinjer:

Fase 1:
Foregribende specialundervisning gives fortrinsvis på klassen.
Eleven modtager særligt tilrettelagt undervisning i et eller flere fag uden for den almindelige undervisningstid (under hensyntagen til den fastsatte højeste daglige undervisningstid på 6 timer, der dog kan fraviges med forældrenes samtykke).
Der afsættes lektioner til Læseløftet i 1. klasse (forår) og 2. klasse (efterår)
Der tilbydes motorisk iagttagelse i børnehaveklassen og motorisk træning i 1. kl. efter behov (skolelægens vurdering).
Faglærere kan i samarbejde med Kompetencecentret iværksætte forskellige kurser, hvor holddannelsestimer/specialundervisningstimer benyttes for eksempel læse- og stavekurser.

Fase 2:
Specialundervisning gives på klassen, så eleven bevarer tilhørsforholdet til klassen men således at eleven modtager støtte i nogle eller alle timer. (§9)   
Eleven modtager særligt tilrettelagt undervisning i et eller flere fag uden for den almindelige undervisningstid.
Hvis skolens leder vurderer, at en elev ikke får tilstrækkeligt udbytte af at deltage i klassens almindelige undervisning i et eller flere fag, kan den særligt tilrettelagte undervisning i det pågældende fag foregå parallelt med klassens undervisning. Beslutningen træffes i samråd med forældrene.
Faglærere kan i samarbejde med Kompetencecentret iværksætte forskellige kurser, hvor holddannelsestimer/specialundervisningstimer benyttes for eksempel læse- og stavekurser.

Fase 3:
Specialundervisning gives på klassen, så eleven bevarer tilhørsforholdet til klassen men således at eleven modtager støtte i nogle eller alle timer. (§9)  
Eleven modtager særligt tilrettelagt undervisning i et eller flere fag uden for den almindelige undervisningstid.
Hvis skolens leder vurderer, at en elev ikke får tilstrækkeligt udbytte af at deltage i klassens almindelige undervisning i et eller flere fag, kan den særligt tilrettelagte undervisning i det pågældende fag foregå parallelt med klassens undervisning. Beslutningen træffes i samråd med forældrene.
Hvis elever tidligere har modtaget specialundervisning og fortsat har behov for støtte, forsøges disse timer placeret for eksempel i mellemtimer som følge af fravalgt tysk.